امروز  یکشنبه 1399/6/30

اخبار و مطالب

ميزباني سمينار آموزشي طرح هاي دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران

مجتمع هتل و آبدرماني ارشاد افتخارميزباني سمينار آموزشي طرح هاي دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران را با شركت كارشناسان مجرب از تمامي استان هاي كشور بر عهده داردبازگشت