امروز  پنج شنبه 1400/2/2

اخبار و مطالب

ميزباني سمينار آموزشي طرح هاي دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران

مجتمع هتل و آبدرماني ارشاد افتخارميزباني سمينار آموزشي طرح هاي دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران را با شركت كارشناسان مجرب از تمامي استان هاي كشور بر عهده داردبازگشت