امروز  پنج شنبه 1402/3/11

اخبار و مطالب

امضای توافق نامه با کانون سردفتران و دفتریاران

طی توافق نامه ای که فی مابین مدیریت مجتمع ارشاد با معاونت محترم کمیته رفاهی و ورزشی کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شد کلیه سردفتران و دفتریاران محترم و کارکنان محترم دفترخانه با نامه از دفترخانه مربوطه و همکاران محترم بازنشسته و مستمری بگیران و کارکنان محترم کانون سردفتران و دفتریاران با نامه از کانون می توانند جهت بهره مندی از مزایای این توافق نامه و استفاده از تخفیف ویژه خدمات مجتمع هتل و آبدرمانی ارشاد به این مجموعه مراجعه فرمایند .بازگشت